Pytania i odpowiedzi

 • 1. Rachunek brokerski

  • 1.1. Prowadzenie rachunku

   • Jak mogę założyć rachunek brokerski?

    Jeżeli jesteś Klientem Alior Banku możesz podpisać Umowę o świadczenie usług wykonywania zleceń w Nowym Systemie Bankowości Internetowej i od razu rozpocząć składanie zleceń na giełdzie. W innym przypadku wystarczy udać się do jednej z placówek Alior Banku i podpisać Umowę o świadczenie usług wykonywania zleceń osobiście. Do podpisania umowy niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości i nazwy właściwego do rozliczeń Urzędu Skarbowego.

   • Jak przenieść rachunek brokerski z innego Biura/Domu Maklerskiego?

    Wymaga to złożenia dyspozycji przeniesienia papierów wartościowych z poprzedniego Biura/Domu Maklerskiego (ewentualnie sprzedaży posiadanych instrumentów) i przelania gotówki na nowy rachunek w Alior Banku. Koszty przeniesienia papierów wartościowych mogą być w całości pokryte przez Biuro Maklerskie Alior Banku. Odbywa się to poprzez zwrot odpowiedniej kwoty w postaci zwrotu prowizji od zawartych transakcji. Szczegóły dotyczące warunków zwrotu kosztów przeniesienia papierów wartościowych podane są do wiadomości Klientów w Komunikacie Biura Maklerskiego.

   • Czy istnieje możliwość założenia rachunku brokerskiego przez osoby niepełnoletnie?

    Nie, osoby niepełnoletnie nie mają możliwości założenia rachunku maklerskiego. Wyjątkiem jest, konieczność założenia rachunku maklerskiego dla osoby nieletniej w trakcie postepowania spadkowego. W trakcie postepowania spadkowego konieczna jest obecność przedstawiciela ustawowego, który będzie zarządzał rachunkiem brokerskim do momentu osiągnięcia pełnoletności przez spadkobiercę. Osoba małoletnia nie może składać zleceń ani dokonywać żadnych transakcji na tym rachunku.

   • Czy można założyć wspólny rachunek brokerski?

    Tak, ale mogą to uczynić tylko osoby pozostające w ustawowej wspólnocie małżeńskiej.

   • Jak małżonkowie mogą składać zlecenia na wspólnym rachunku brokerskim?

    Tak samo, jak każdy Klient indywidualny: w Punkcie Obsługi Klienta, przez Internet lub Contact Center. Każdy współwłaściciel, z wyłączeniem drugiego współwłaściciela, ma pełne uprawnienia co do rachunku.

   • Czy jedna osoba może posiadać zarówno rachunek indywidualny, jak i rachunek współmałżeński?

    Tak, jedna osoba może posiadać zarówno rachunek współmałżeński, jak i indywidualny.

   • Czy każdy pełnomocnik może mieć dostęp do składania zleceń poprzez Contact Center lub Internet?

    Tak, każdy pełnomocnik może mieć dostęp do składania zleceń poprzez Contact Center lub Internet, jeśli zakres jego uprawnień na to zezwala. Warunkiem koniecznym do dokonywania transakcji jest  wcześniejsza aktywacja kanałów elektronicznych  w Alior Banku.

   • Co to jest Indywidualny Rachunek do Wpłat?

    To rachunek brokerski którego numer prezentowany jest w postaci NRB – składający się z 26 cyfr,  NN 2490 1015 0000 0000 BBBB BBBB, gdzie NN to 2-cyfrowa liczba kontrolna rachunku, "2490 1015" to numer rozliczeniowy Biura Maklerskiego Alior Banku,  a BBBB BBBB to numer rachunku brokerskiego w systemie Biura. Korzystanie przez Klientów z numeru rachunku brokerskiego w postaci NRB ułatwia dokonywanie operacji finansowych z/na rachunek brokerski, pozwala również przeprowadzać wszystkie operacje w powiązaniu z rachunkami bankowymi w Alior Bank w czasie rzeczywistym.

   • W jaki sposób mogę dokonać wpłaty lub przelać środki na rachunek brokerski?

    Wpłat gotówkowych na rachunek brokerski można dokonać w każdym oddziale Alior Banku na każdym stanowisku kasowym.
    Przelew na rachunek brokerski (zasilenie) może być wykonany we wszystkich Oddziałach Alior Banku u każdego z naszych Bankierów, jak również za pośrednictwem Contact Center i Systemu Bankowości Internetowej.
    Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe wykonane na rachunku brokerskim w Alior Banku są przetwarzane w czasie rzeczywistym, a Klient może, korzystając z usługi przelewów automatycznych,  zlecać operacje giełdowe z wykorzystaniem środków na rachunku bankowym Alior Bank, wówczas środki automatycznie zasilają rachunek brokerski.
    Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek brokerski, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku brokerskiego prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są zapisywane na rachunku brokerskim bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.

   • W jaki sposób mogę dokonać wypłaty lub przelać środki z rachunku brokerskiego?

    Wypłat gotówkowych z rachunku brokerskiego można dokonać w każdym oddziale Alior Banku na każdym stanowisku kasowym.
    Przelew z rachunku brokerskiego (obciążenie) może zostać wykonany u każdego z naszych Bankierów, za pośrednictwem Contact Center i bankowości internetowej.
    Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe wykonane na rachunku brokerskim w Alior Bank są przetwarzane w czasie rzeczywistym, a Klient może dysponować środkami, które przelał z rachunku brokerskiego na rachunek bankowy  w Alior Bank, natychmiast po wykonaniu operacji.
    Aby dokonać przelewu na rachunek w obcym Banku należy złożyć dyspozycję przelewu na zdefiniowany wcześniej rachunek bankowy, którego Klient jest właścicielem lub współwłaścicielem.

   • Co to jest usługa przelewów automatycznych i kto może z niej korzystać?

    Usługa przelewów automatycznych to usługa, dzięki której środki pieniężne są transferowane pomiędzy rachunkiem brokerskim a rachunkiem bankowym w Alior Banku w sposób automatyczny i w czasie rzeczywistym, bez konieczności każdorazowego składania odrębnych dyspozycji.
    Środki pieniężne trafiają automatycznie ze wskazanego rachunku bankowego (zdefiniowanego w systemie Biura) na rachunek brokerski za każdym razem kiedy jest to niezbędne, aby zrealizować operacje na rachunku brokerskim (np. w związku ze złożonym zleceniem, rozliczeniem zobowiązań z tytułu odroczonego terminu płatności). Środki pieniężne trafiają automatycznie z rachunku brokerskiego na wskazany rachunek bankowy po zasileniu rachunku brokerskiego (np. po rozliczeniu transakcji sprzedaży papierów wartościowych, odblokowaniu środków w wyniku braku realizacji zleceń giełdowych, wypłacie dywidendy lub odsetek, itp).
    Z usługi przelewów automatycznych mogą korzystać Klienci posiadający rachunek brokerski i bankowy prowadzony w Alior Banku.

   • Jakie dodatkowe dokumenty należy przedstawić, aby założyć współmałżeński rachunek brokerski?

    Aby założyć rachunek współmałżeński, każdy ze współmałżonków musi przedstawić następujące dokumenty:

    • numer NIP,
    • nazwę Urzędu Skarbowego,
    • dokument tożsamości,
    • oświadczenie, iż osoby wnioskujące pozostają w związku małżeńskim oraz we wspólnocie ustawowej małżeńskiej i aktywa deponowane na rachunku stanowią ich majątek wspólny.
   • W jaki sposób mogę zdefiniować rachunek bankowy do przelewów z rachunku brokerskiego?

    Rachunek bankowy do przelewów z rachunku brokerskiego można zdefiniować za pośrednictwem Contact Center oraz w każdej placówce Alior Banku.

   • Dlaczego nie mogę wypłacić środków ze sprzedanych akcji?

    Środki ze sprzedaży akcji wypłacić można dopiero po dwóch następnych dniach sesyjnych od sprzedaży papieru wartościowego. Wynika to z rozliczania transakcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Okres rozliczenia wynosi D+2, po jego upływie środki ze sprzedaży wpływają na rachunek brokerski w formie gotówki.

  • 1.2. Rachunek brokerski dla firm

   • W jaki sposób firma może otworzyć rachunek brokerski?

    Aby założyć rachunek brokerski w Biurze Maklerskim Alior Banku wystarczy udać się do jednego z oddziałów Alior Banku z uprawnieniami Biura Maklerskiego. Podczas jednej wizyty możliwe jest podpisanie umowy o prowadzenie rachunku, uruchomienie produktów towarzyszących oraz nadanie pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem. Aby formalności przebiegły sprawnie warto wcześniej skontaktować się z oddziałem sygnalizując chęć podpisania umowy, celem weryfikacji dokumentów i przygotowania umowy jak najlepiej spełniającej oczekiwania Klienta.

   • Czy możliwe jest założenie rachunku brokerskiego dla zagranicznej osoby prawnej?

    Tak, jest to możliwe. Jedynym wymogiem jest dostarczenie dokumentów będących podstawą prowadzonej działalności oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie reprezentacji. Dokumenty powinny być uwierzytelnione przez Apostille lub poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną/konsularną oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

    •  Jakie dokumenty są wymagane do założenia rachunku brokerskiego przez klientów prowadzących własną działalność?

    1.    Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
    2.    Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON – nie jest wymagane, jeżeli informacja ta jest zawarta w dokumentach pkt. 1
    3.    Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP– nie jest wymagane, jeżeli informacja ta jest zawarta w dokumentach pkt. 1
    4.    Oświadczenie o przyznanym kodzie LEI WAŻNE! (wszelkie informację dotyczące nadania odpłatnego kodu LEI dostępne są na stronie  internetowej: https://lei.kdpw.pl ).

   • W jaki sposób mogę dokonać wpłaty lub przelać środki na rachunek brokerski?

    Wpłat gotówkowych na rachunek brokerski można dokonać w każdym oddziale Alior Banku na każdym stanowisku kasowym.
    Przelew na rachunek brokerski (zasilenie) może być wykonany we wszystkich Oddziałach Alior Banku u każdego z naszych Bankierów, jak również za pośrednictwem Contact Center i systemu bankowości internetowej.
    Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe wykonane na rachunku brokerskim w Alior Banku są przetwarzane w czasie rzeczywistym, a Klient,  może, korzystając z usługi przelewów automatycznych,  zlecać operacje giełdowe z wykorzystaniem środków na rachunku bankowym Alior Bank, wówczas środki automatycznie zasilają rachunek brokerski. Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek brokerski, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku brokerskiego prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są zapisywane na rachunku brokerskim bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.

   • Jakie dokumenty są wymagane do założenia rachunku brokerskiego przez przedsiębiorstwo?

    1.    Aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej lub utworzenie podmiotu posiadającego zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu – dokumentem tym może by m.in. odpis z odpowiedniego rejestru (KRS) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (odpis z odpowiedniego rejestru nie może być starszy niż 3 miesiące na dzień podpisania umowy),
    2.    Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON- nie jest wymagane, jeżeli informacja ta jest zawarta w dokumentach pkt. 1,
    3.    Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP - nie jest wymagane, jeżeli informacja ta jest zawarta w dokumentach pkt. 1,
    4.    Oświadczenie o przyznanym kodzie LEI WAŻNE! (wszelkie informację dotyczące nadania odpłatnego kodu LEI dostępne są na stronie  internetowej: https://lei.kdpw.pl ).
    5.    W przypadku podmiotów zagranicznych, wymogiem jest dostarczenie dokumentów będących podstawą prowadzonej działalności oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie reprezentacji. Dokumenty powinny być uwierzytelnione przez Apostille lub poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną/konsularną oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

   • Co to jest Indywidualny rachunek do wpłat?

    To rachunek brokerski, którego numer prezentowany jest w postaci NRB – składający się z 26 cyfr,  NN 2490 1015 0000 0000 BBBB BBBB, gdzie NN to 2-cyfrowa liczba kontrolna rachunku, "2490 1015" to numer rozliczeniowy Biura Maklerskiego Alior Banku,  a BBBB BBBB to numer rachunku brokerskiego w systemie Biura. Korzystanie przez Klientów z numeru rachunku brokerskiego w postaci NRB ułatwia dokonywanie operacji finansowych z/na rachunek brokerski, pozwala również przeprowadzać wszystkie operacje w powiązaniu z rachunkami bankowymi w Alior Bank w czasie rzeczywistym.

   • W jaki sposób mogę dokonać wypłaty lub przelać środki z rachunku brokerskiego?

    Wypłat gotówkowych z rachunku brokerskiego można dokonać w każdym oddziale Alior Banku na każdym stanowisku kasowym.
    Przelew z rachunku brokerskiego (obciążenie) może zostać wykonany u każdego z naszych Bankierów, za pośrednictwem Contact Center i bankowości internetowej.
    Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe wykonane na rachunku brokerskim w Alior Bank są przetwarzane w czasie rzeczywistym, a Klient może dysponować środkami które przelał z rachunku brokerskiego na rachunek bankowy  w Alior Bank, natychmiast po wykonaniu operacji.
    Aby dokonać przelewu na rachunek w obcym Banku należy złożyć dyspozycję przelewu na zdefiniowany wcześniej rachunek bankowy. Zdefiniowanie rachunku bankowego do przelewu jest możliwe w dowolnej placówce Alior Banku. W przypadku Klientów prowadzących własną działalność również za pośrednictwem Contact Center Biura Maklerskiego (19 503).

   • Gdzie mogę znaleźć szczegółowe parametry dostępnych rachunków notowań?

    Wszelkie informacje na temat aplikacji do obserwacji notowań w czasie rzeczywistym wraz z wyszczególnieniem rachunków i ich parametrów dostępne są w sekcji „Inwestycje”, następnie „Informacje”

   • W jaki sposób osoby prawne rozliczają się z podatku od zysków kapitałowych?

    Polskie prawo podatkowe nie przewiduje odrębnej procedury uiszczania podatku od dochodów kapitałowych osób prawnych. Spółki i inne osoby prawne zobowiązane są uwzględnić dochód (stratę) z operacji kapitałowych w miesięcznym rozliczeniu z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.
    Zaznaczamy, że Alior Bank S.A. nie jest podmiotem uprawnionym do doradztwa podatkowego.

   • Jakie rachunki są dostępne dla firm?

    Do Państwa dyspozycji dostępne są trzy rodzaje rachunków: bezpłatny rachunek Inwestor bez dostępu do notowań w czasie rzeczywistym oraz dwa rachunki płatne Inwestor Plus z pięcioma ofertami notowań w czasie rzeczywistym oraz Inwestor Max z pełnym arkuszem zleceń. W przypadku wygenerowania odpowiednich obrotów na rachunku brokerskim istnieje możliwość korzystania ze zwolnienia z opłaty za wykorzystywany rachunek. Posiadanie jednego z powyższych rachunków nie jest obligatoryjne.

   • Kto może dokonywać czynności na firmowym rachunku brokerskim?

    Wykonywanie operacji na rachunkiem brokerskim możliwe jest dla osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wykazanych w odpowiednim dla osoby prawnej rejestrze/ewidencji/akcie założycielskim. Osoby te, zgodnie z zapisem we wspomnianych dokumentach mogą działać jednoosobowo lub łącznie. Ponadto na rachunku brokerskim mogą działać umocowani przez reprezentantów pełnomocnicy (w zależności od pełnomocnictwa jednoosobowo lub łącznie).

  • 1.3. Odroczony Termin Płatności

   • Jakie są szczegółowe warunki dla usługi OTP?

    Przewidziane są dwie formy odroczenia zapłaty:

    • w chwili składania zlecenia Klient powinien posiadać pokrycie w środkach pieniężnych w wysokości 30% wartości zlecenia wraz z przewidywaną prowizją; limit zobowiązań Klienta wynosi 233% wartości aktywów zdeponowanych na rachunku brokerskim,
    • w chwili składania zlecenia nie jest wymagane posiadanie pokrycia wartości zlecenia; limit zobowiązań Klienta wynosi 100% wartości aktywów zdeponowanych na rachunku brokerskim.
   • Ile kosztuje i jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z usługi OTP?

    Usługa Odroczonego terminu płatności w Biurze Maklerskim Alior Banku jest zupełnie darmowa. Aktywacja usługi możliwa jest przez Internet, Contact Center oraz w oddziale. Warunkiem aktywacji usługi jest złożenie przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.
    Usługa OTP w zależności od decyzji Klienta umożliwia składanie zleceń bez pokrycia lub z 30% pokryciem zlecenia i prowizji.

  • 1.4. Derywaty

   • Chciałbym inwestować na rynku derywatów (instrumentów pochodnych). Jakich formalności muszę dopełnić, aby było to możliwe?

    Aby inwestować na rynku derywatów należy, poza podpisaniem Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń, podpisać również aneks do umowy regulujący świadczenie usług wykonywania zleceń w zakresie derywatów. Aneks ten można podpisać w dowolnej chwili w Systemie Bankowości Internetowej oraz w dowolnym oddziale Alior Banku. Niezbędne jest również podanie numeru NKK, bądź złożenie wniosku o jego nadanie.

   • W jaki sposób mogę podpisać Aneks o derywaty?

    Zawarcie Aneksu regulującego świadczenie usług w zakresie derywatów możliwe jest w Systemie Bankowości Internetowej oraz w każdej placówce Alior Banku.

   • Jak długo trwa procedura nadawania numeru NKK?

    Aby otrzymać numer NKK należy wypełnić w placówce Biura wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek o jego nadanie (Aneks do umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń regulujący świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami). Dodatkowo Klient powinien podać ilość portfeli, jaką chce posiadać.
    Procedura dla Klientów nie posiadających numeru NKK trwa od jednego do maksymalnie trzech dni. Jeżeli natomiast Klient chce jedynie dokonać transferu, to proces ten skraca się do maksymalnie jednego dnia od otrzymania transferu przez nasze Biuro Maklerskie.

   • Co to są derywaty i czym się charakteryzują?

    Derywaty to instrumenty  finansowe, których cena jest uzależniona od ceny aktywów bazowych, jednakże nie jest z nią sztywno powiązana. Kształtuje ją gra popytu i podaży. Instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych są ściśle wystandaryzowane. Derywaty mogą być wykorzystane w dwojaki sposób. W celach spekulacyjnych, kiedy inwestowanie niesie za sobą potencjalnie wyższe zyski niż inwestycja w instrument bazowy, co wynika z dźwigni finansowej, ale jest związane z wyższym ryzykiem inwestycyjnym lub też w celu zabezpieczenia wartości portfela posiadanych aktywów. Różnorodność derywatów pozwala na zbudowanie strategii o odpowiednim dla Inwestora profilu ryzyka.

   • Czy inwestowanie na rynku derywatów jest bardziej ryzykowne od inwestycji w akcje?

    Rynek derywatów jest bardziej ryzykowny od rynku akcji ze względu na mechanizm dźwigni finansowej, która pozwala zwielokrotniać zarówno zyski jak i straty.

   • Kiedy wygasają kontrakty terminowe?

    Kontrakty terminowe notowane są w 4 seriach: marcowej (H), czerwcowej (M), wrześniowej (U) oraz grudniowej (Z). Wygasanie kontraktów terminowych ma miejsce w trzeci piątek miesiąca wygasania.

   • W jakich godzinach odbywa się handel kontraktami terminowymi?

    Zawieranie transakcji na kontraktach terminowych jest możliwe podczas notowań ciągłych od godz. 8:45 do 16:50 oraz na dogrywce od 17:00 do 17:05.

  • 1.5. Platformy

   • Jakie wymagania systemowe posiada aplikacja NOL3?

    Obsługę aplikacji NOL3 umożliwiają przeglądarki takie jak  Google Chrome - w wersji 43.x i wyższych, Mozilla Firefox - w wersji 38.x i wyższych, Internet Explorer - w wersji 11.x i wyższych, Safari - w wersji 8.x i wyższych”. Do zainstalowania oprogramowania wymagane są uprawniania administratora systemu. Minimalne wymagania sprzętowe to procesor 500 MHz, 512 Mb pamięci operacyjnej RAM, 20 Mb wolnego miejsca na dysku.

   • Czym charakteryzuje się aplikacja Notowania On Line 3?

    Główną zaletą aplikacji Notowania OnLine 3 jest połączenie rozbudowanych i nowoczesnych funkcjonalności z przyjazną i intuicyjną warstwą prezentacyjną. Aplikacja stworzona została zarówno dla doświadczonych inwestorów, jak i osób rozpoczynających inwestycje na rynku kapitałowym. NOL3 powstał w oparciu o sugestie użytkowników i wieloletnie doświadczenie osób pracujących na rynku kapitałowym.

   • Ile kosztuje korzystanie z aplikacji do notowań w Biurze Maklerskim?

    Korzystanie z aplikacji do notowań Notowania On Line 3 jest zupełnie darmowe. Każdy Klient otrzymuje darmowy rachunek Inwestor, dzięki któremu otrzymuje dostęp do notowań w zakresie jednej oferty kupna i sprzedaży dla wszystkich instrumentów oraz do całej funkcjonalności aplikacji.

   • Czy aktywni Inwestorzy posiadają zwolnienia z opłat za rachunki z większą ilością danych?

    Tak, Inwestorzy w zależności od wygenerowanego obrotu mogą być zwolnieni z opłat za wyższe rachunki. Brana pod uwagę jest większa wartość z obrotów w poprzednim miesiącu oraz średnia z 3 poprzednich miesięcy, na trzech rynkach: kasowym, kontraktów terminowych i opcji. Posiadanie odpowiednich obrotów w jednym ze wskazanych okresów i rynków pozwala na darmowe korzystanie z odpowiedniego rachunku. Zobacz szczegóły.

   • Jak mogę uzyskać dostęp do notowań w czasie rzeczywistym?

    Dostęp do Notowań On Line można uzyskać poprzez założenie rachunku brokerskiego w Alior Banku oraz zawarcie umowy abonenckiej.

   • Na jakich zasadach naliczane są opłaty za wykorzystywany przeze mnie rachunek?

    Opłata za płatne rachunki naliczana jest za miesiąc kalendarzowy i pobierana w ustalonej wysokości, w zależności od wybranego rachunku i wygenerowanego obrotu.

   • Gdzie mogę się dowiedzieć jakie rachunki są dostępne i jak zmienić aktualnie używany?

    Wszelkie informacje o dostępnych rachunkach można znaleźć po zalogowaniu się do Nowego Systemu Bankowości Internetowej w zakładce Inwestycje/ Portfel/ Rachunek brokerski/ Szczegóły. Informacje o rachunkach w Biurze Maklerskim Alior Banku znajdziesz także na stronie internetowej. Natomiast zmiany rachunku można dokonać za pomocą bankowości internetowej, wizyty w oddziale Alior Banku, bądź poprzez kontakt z  Infolinią Biura Maklerskiego, pod numerem infolinii 19 503.

   • Co mogę zyskać dzięki aplikacji Notowania On Line 3?

    Aplikacja NOL3 umożliwia pełny monitoring notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy także do przeprowadzania pełnej analizy technicznej. Aplikacja wyposażona jest w wiele narzędzi pomocnych każdemu Inwestorowi. Dodatkowo dzięki tej aplikacji zyskasz bezpłatny dostęp do depesz Polskiej Agencji Prasowej dotyczących rynku kapitałowego.

   • Po otwarciu aplikacji Notowania 5 Pro widzę szare pole zamiast tabeli z notowaniami. Jak wrócić do poprzedniego widoku?

    W aplikacji Notowania 5 Pro należy przejść do narzędzi głównych, wybrać tabelę i zatwierdzić klawiszem „enter”. Następnie kliknąć na środku prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję „zarządzaj instrumentami” i ustawić według własnych preferencji.
     

   • Jak dodawać spółki do tabeli w aplikacji Notowania 5 Pro?

    W małym okienku po wcześniejszym naciśnięciu na klawiaturze komputera przycisku „Insert” należy wpisać nazwę spółki i zatwierdzić klawiszem „enter”
    W lewym górnym rogu wybrać „tabela”, następnie pośrodku na górze nacisnąć ‘Instrument”. W panelu „instrument” po lewej stronie nacisnąć „Zarządzaj”, po wybraniu nazwy spółki przenosimy znakiem „+” do okna „wybrane instrumenty” i zatwierdzamy „OK”

   • Jak zapisać ustawienia swoich spółek w aplikacji Notowania 5Pro?

    W aplikacji Notowania 5 Pro należy przejść do narzędzi głównych i w lewym górnym rogu kliknąć na ikonę startową, kolejno „Zapisz jako” i  w nazwie pliku podać swoją nazwę. Zatwierdzamy klikając na „Zapisz”.

   • Jakie są wymagania systemowe aplikacji Pulpit Inwestora?

    Aplikacja została stworzona w oparciu o technologie HTML5, CSS3, WebSocket. W związku z tym rekomendujemy korzystanie z najnowszych dostępnych wersji systemów i przeglądarek. Zalecane przez Biuro Maklerskie jest używanie:

    Dla komputerów stacjonarnych:
    •    Internet Explorer 11 (Windows 7)
    •    Chrome (39 i wyżej pod warunkiem kompatybilności ze standardami do 39, Windows/Linux/Mac)
    •    FireFox (33 i wyżej pod warunkiem kompatybilności ze standardami do 33, Windows/Linux/Mac)
    •    Opera (25 i wyżej pod warunkiem kompatybilności ze standardami do 25, Windows/Linux/Mac)
    •    Safari (7 i 8, Mac)
    Dla tabletów:
    •    iOS (minimum 7)
    •    - Safari 7.1, 8.1
    •    - Chrome (39)
    •    Android (minimum 4.4)
    •    - Android Browser (4.4.4, 37)
    •    - Chrome (39)
    •    - FireFox(33)
    Korzystanie ze starszych wersji oprogramowania może negatywnie wpływać na funkcjonalność i wygląd aplikacji.

   • Jak ma aktywować aplikację mobilną Alior Giełda osoba nie posiadająca nr PESEL?

    Przy aktywacji aplikacji Alior Giełda osoba nieposiadająca nr PESEL podaje CIF oraz numer dokumentu weryfikującego jego tożsamość, np. paszportu.
    Czy po aktywacji aplikacji można zmienić proces weryfikacji z kodu PIN na odcisk palca?
    Po aktywacji aplikacji można zmienić proces weryfikacji z kodu PIN na odcisk palca z poziomu Ustawień w aplikacji Alior Giełda. Należy wybrać: Profil > Ustawienia autoryzacji > Włącz/Wyłącz logowanie odciskiem palca.
    Należy pamiętać, że:

    • PIN jest obowiązkowym zabezpieczeniem (umożliwia logowanie i autoryzacje zleceń)
    • Odcisk palca jest dodatkową metodą logowania, bez możliwości autoryzacji zleceń.
   • Co powinien zrobić Klient, jeśli zapomni kodu PIN do logowania?

    W sytuacji, gdy Klient nie pamięta swojego kodu PIN może usunąć dane w aplikacji Alior Giełda i przejść proces aktywacji od początku lub skontaktować się z Infolinią Biura Maklerskiego w celu odblokowania kanału mobilnego.

  • 1.6. Warunkowa brokerska linia kredytowa

   • Kto może skorzystać z Warunkowej brokerskiej linii kredytowej?

    Osoba fizyczna:

    •  Rezydent i nierezydent
    •  Wiek: ukończone 18 lat, brak górnego ograniczenia wieku, pełna zdolność do czynności prawnych
    •  Właściciel rachunku maklerskiego

    Informujemy, że Warunkowa brokerska linia kredytowa została wycofana z oferty dla nowych klientów Alior Banku.

   • Na co można przeznaczyć WBLK?

    Na zakup papierów wartościowych na rynku wtórnym za pośrednictwem Biura Maklerskiego.

   • Jakie wymagania należy spełnić przy wnioskowaniu o WBLK?

    • Dokument tożsamości
    • Posiadanie w Biurze Maklerskim rachunku brokerskiego
   • Ile linii kredytowych może mieć klient?

    Klient może mieć przyznaną maksymalnie jedną linię kredytową

   • W jakiej kwocie można uzyskać limit?

    Na rynku wtórnym: min. 80 001 złotych, maks. 2 000 000 złotych, nie więcej niż 250% środków własnych klienta przeznaczonych na zakup papierów wartościowych za pośrednictwem Biura Maklerskiego – na podstawie zlecenia zakupu.

    Uwaga: Kredyt jest uruchamiany - w granicach określonych w umowie – do wysokości 250% środków własnych klienta znajdujących się na rachunku brokerskim w chwili uruchomienia.

   • Na jaki okres przyznawana jest linia kredytowa?

    WBLK przyznawana jest na 12 miesięcy.

   • Czy po wykorzystaniu limitu mogę z niego ponownie korzystać?

    • Forma linii odnawialnej z możliwością wielokrotnego zadłużania się i spłaty w ramach przyznanej kwoty limitu w czasie trwania umowy.
    • Spłata kredytu powoduje ponowną dostępność limitu i możliwość zaciągnięcia kolejnej transzy kredytu
   • W jakim czasie należy spłacić odsetki za WBLK?

    Karencja w spłacie odsetek wynosi 14 dni od dnia naliczenia odsetek w cyklu miesięcznym.

   • W jakich walutach przyznawany jest limit?

    WBLK przyznawana jest w PLN.

   • W jaki sposób wypłacane są środku z limitu?

    Przelewem na rachunek brokerski. Uruchomienie (wypłata środków) inicjowana jest przez Biuro Maklerskie. W chwili uruchomienia kredytu Biuro Maklerskie kontroluje wysokość środków własnych i wymagane zabezpieczenie.

   • W jaki sposób można spłacić limit?

    Przelewem z rachunku brokerskiego. Po dokonaniu przydziału papierów wartościowych, jeżeli na rachunku brokerskim znajdują się środki pieniężne i występuje zadłużenie na rachunku kredytowym, Biuro Maklerskie na koniec każdego dnia automatycznie przelewa środki z rachunku brokerskiego na rachunek kredytowy

   • Czy można przedłużyć okres kredytowania?

    Istnieje możliwość prolongaty na kolejne okresy 12-to miesięczne.

    • W przypadku, gdy:

    - Klient nie złoży pisemnej deklaracji zamknięcia Linii w Oddziale Banku,
    - Bank nie stwierdzi uchybień w funkcjonowaniu Limitu w czasie trwania Umowy,
    - Przynajmniej raz w okresie kredytowym powstało zaangażowanie kredytowe, limit zostanie odnowiony automatycznie. Automatyczne odnowienie dotyczy wyłącznie linii w wysokości poniżej 300.000 PLN.
    - W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą prolongata terminu uzależniona jest od udokumentowania braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Bank ma prawo wystąpić do Kredytobiorcy o dostarczenie stosownych zaświadczeń.

    • Po upływie 12 miesięcy, o ile nie złożono pisemnej deklaracji jej zamknięcia, okres obowiązywania linii kredytowej przedłużany jest automatycznie o kolejny rok. Obowiązywanie linii kredytowej może nie zostać przedłużone, jeśli Bank stwierdzi uchybienia w jej funkcjonowaniu w czasie trwania umowy.
   • Jakie zabezpieczenia stosowane są przy limicie?

    Blokada aktywów na rachunku brokerskim w wysokości 140% uruchomionej kwoty kredytu. Blokada dopuszcza obrót papierami wartościowymi. Biuro Maklerskie określa listę papierów wartościowych, które mogą być nabywane za środki objęte blokadą i które są uwzględniane w wycenie wartości portfela wraz z wagami stosowanymi do wyceny.
    Aktywa na rachunku brokerskim mogą stanowić niezależnie zabezpieczenie Warunkowej brokerskiej linii kredytowej na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym i Warunkowej brokerskiej linii kredytowej na zakup papierów wartościowych na rynku wtórnym. W takim przypadku wartość blokady stanowi sumę blokad z tytułu obydwu tych Linii.

   • Jak naliczane jest oprocentowanie za limit?

    Zmienne ustalane w oparciu o WIBOR1M z przedostatniego dnia roboczego m-c + marża Banku.
    Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych, a pobierane z rachunku brokerskiego w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia naliczenia. Na rachunku brokerskim musi pojawić się gotówka w wysokości zapewniającej spłatę odsetek.
    W przypadku zamknięcia kredytu kwota odsetek pobierana jest z rachunku brokerskiego.

   • Czy naliczone odsetki zmniejszają przyznany limit?

    Nie. Odsetki oraz opłaty i prowizje naliczane są w ramach rachunku kredytowego i nie zmniejszają przyznanego limitu.

   • Jak pobierane są odsetki?

    Miesięcznie z kwoty środków na rachunku brokerskim. Klient ma 14 dni na wpłacenie gotówki lub sprzedaż akcji.

   • Czy jest możliwa współwłasność WBLK?

    Dopuszczalna i wymagalna wyłącznie wtedy, gdy rachunek brokerski jest rachunkiem wspólnym. Współwłaściciele rachunku są solidarnie odpowiedzialni za dług.

   • Kiedy pobierana jest prowizja za WBLK?

    Prowizja za przyznanie limitu – pobierana w dniu podpisania umowy kredytowej Prowizja naliczana na rachunku kredytowym opłacana z gotówki na rachunku brokerskim
    Prowizja za prolongatę – naliczana w dniu automatycznego odnowienia kredytu opłacana z gotówki na rachunku brokerskim w ciągu 14 dni.

   • Czy w chwili wnioskowania o kredyt na rynek pierwotny muszę posiadać aktywa na rachunku brokerskim?

    Nie, w chwili składania wniosku nie musisz posiadać żadnych aktywów na rachunku brokerskim. Zabezpieczenie będzie wymagane dopiero, gdy zechcesz skorzystać z przyznanych środków linii kredytowej.

   • Czy zabezpieczeniem kredytu mogą być papiery wartościowe?

    Tak, zabezpieczeniem linii kredytowej mogą być papiery wartościowe, jednak nie wszystkie. Lista papierów, które mogą stanowić zabezpieczenie kredytu znajduje się w komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego.

   • Jakie dokumenty są wymagane przy otwarciu linii brokerskiej dla osoby fizycznej?

    Wniosek o kredyt, Umowa wraz z załącznikami oraz przy kredytach powyżej 500 tys. zgoda współmałżonka o ile dotyczy.

   • Jakie dokumenty są wymagane przy otwarciu linii brokerskiej dla osoby prowadzącej działalność gospodarcza?

    Wniosek o kredyt, Umowa wraz z załącznikami oraz zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US oraz przy kredytach powyżej 500 tys. zgoda współmałżonka o ile dotyczy.

   • Jakie dokumenty są wymagane przy otwarciu linii brokerskiej dla osoby prawnej?

    Linia brokerska nie może być otwarta dla osoby prawnej.

   • Co z automatycznym przelewami? Po spłacie linii zostaną przywrócone automatycznie?

    Jeżeli linia jest przyznana do danego rachunku brokerskiego to automatyczne przelewy nie mogą być aktywne. Najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia Klienta, to posiadać dwa rachunki brokerskie – jeden, który jest powiązany z kontem osobistym (bez linii) oraz drugi przeznaczony tylko do obsługi linii brokerskiej.

   • Co z kosztami (prowizja za uruchomienie i odsetki) czy uwzględnianie są w PIT8C?

    Koszty nie będą uwzględnione w PIT8C. Klient musi je samemu wpisać na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Bankiera.

   • Czy z tytułu posiadania linii na portfelu Bankiera ewidencjonowane są koszty ryzyka i kapitału?

    Nie. WBLKRP i WBLKRW to linie kredytowe. Koszty ryzyka i kapitału pojawiają się w sytuacji, gdy linia kredytowa jest wykorzystywana (tzn. jest zaangażowanie kredytowe). Jednak w przypadku zaangażowania kredytowego klient płaci odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu.

   • Czy w formularzu PIT-8C uwzględniane są koszty związane z linią brokerską, a więc prowizja za jej uruchomienie oraz odsetki?

    Koszty prowizji oraz odsetki nie są uwzględniane w wystawianym przez Biuro Maklerskie formularzu PIT 8C. Jeżeli chcesz, możesz uzyskać w oddziale odpowiednie zaświadczenie o wysokości poniesionych kosztów celem uwzględnienia ich zeznaniu podatkowym.

 • 2. Alior Trader

  • 2.1. Rachunek

   • Jak mogę założyć rachunek Alior Trader?

    Aby założyć rachunek Alior Trader należy zapoznać się z:
    •    Informacja o Biurze Maklerskim
    •    Informacje o Alior Trader dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.
    •    "Regulaminem wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.",  
    •    Opis ryzyka inwestycyjnego i istoty instrumentów finansowych
    •    Alior Trader - Mechanizm dźwigni finansowej
    •    Polityka wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta
    •    Specyfikacja Instrumentów Finansowych
    Następnie udać się do jednej z placówek Alior Banku i podpisać "Umowę o świadczenie usług wykonywania zleceń na rynkach OTC przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.". Do podpisania umowy niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości oraz nazwy właściwego Urzędu Skarbowego.

   • W jakich walutach mogą być prowadzone rachunki?

    Rachunki Alior Trader mogą być prowadzone w jednej z trzech walut: polski Złoty (PLN), Euro (EUR), Dolar amerykański (USD).

   • Czy rachunek Alior Trader jest płatny?

    Nie. Rachunek Alior Trader jest wolny od jakichkolwiek opłat za samo prowadzenie rachunku.

   • Ile rachunków Alior Trader mogę otworzyć?

    Jedna osoba może posiadać maksymalnie trzy rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut.

   • Czy muszę posiadać umowę ramową aby założyć rachunek Alior Trader?

    Tak, zakładając rachunek Alior Trader wymagane jest wcześniejsze podpisanie umowy ramowej, która określa zasady dostępu do usług Alior Banku poprzez kanały zdalne.

   • Czy osoba małoletnia może otworzyć rachunek Alior Trader?

    Osoba małoletnia nie może otworzyć rachunku Alior Trader.

   • Czy można otworzyć rachunek wspólny?

    Nie można otworzyć rachunku wspólnego Alior Trader.

   • Czy można otworzyć rachunek firmowy?

    Tak. W tym celu należy skontaktować się z infolinią BM pod numerem 19503

   • W jaki sposób mogę dokonać zasilenia rachunku Alior Trader?

    Wpłaty na rachunek Alior Trader można dokonać poprzez jeden z poniższych sposobów:

    •  Z rachunku prowadzonego przez Alior Bank, za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej.
    •  Przelew z obcego Banku bezpośrednio na rachunek Alior Trader.*
    •   Z rachunku prowadzonego przez Alior Bank, za pośrednictwem infolinii Banku pod numerem 19 502,
    •  Przelew na rachunek w dowolnych Oddziałach Alior Banku,

    Wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,
    Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe na rachunku Alior Trader są przetwarzane w czasie rzeczywistym.
    *Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek Alior Trader, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku Alior Trader prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są księgowane na rachunku Alior Trader bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.

   • W jaki sposób mogę dokonać wypłaty środków z rachunku Alior Trader ?

    Wypłaty z rachunku Alior Trader można dokonać poprzez:
    Za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej.

    • Przelew do obcego Banku bezpośrednio z rachunku Alior Trader.*
    • Za pośrednictwem infolinii Banku pod numerem 19 503,
    • Przelew na rachunek w dowolnym oddziale Alior Banku,
    • Wypłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,

    Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe na rachunku Alior Trader są przetwarzane w czasie rzeczywistym.
    *Aby dokonać przelewu na rachunek do obcego Banku z rachunku Alior Trader, należy złożyć taką dyspozycję za pomocą Contact Center, w Oddziale banku lub za pomocą bankowości elektronicznej. Przelewy do obcych Banków są wysyłane zgodnie z sesjami ELIXIR w Alior Banku.

   • Czy można przenieść rachunek OTC od innego brokera?

    Bezpośrednie przeniesienie rachunku, wraz z otwartymi pozycjami, od innego brokera nie jest możliwe.

   • Co to jest Specyfikacja Instrumentów Finansowych i co jest w niej zawarte?

    Specyfikacja instrumentów finansowych jest to dokument, zgodnie z Regulaminem podawany do wiadomości Klientów na stronach internetowych Alior Banku, który określa szczegóły oferowanych instrumentów finansowych. W specyfikacji znajdują się m.in. informacje o: 

    • godzinach handlu,
    • wysokości swapów,
    • spreadach,
    •  prowizjach,
    • depozytach zabezpieczających,
    • minimalnych krokach notowań,
    • minimalnej / maksymalnej wielkość zleceń.
   • Jaka jest wysokość prowizji na rachunku Alior Trader?

    Przy transakcjach dokonywanych na rachunku Alior Trader prowizja jest pobierana jako % wartości nominalnej. Szczegółowe informacje dostępne są w Taryfie Opłat i Prowizji

   • Czy Biuro Maklerskie wystawi PIT-8C za transakcje zawierane na rachunku Alior Trader?

    Tak. Do końca lutego Biuro Maklerskie wystawi oraz przekaże wszystkim Klientom, którzy zawarli transakcję na rynku OTC w roku poprzednim, informację podatkową PIT-8C.

   • Czy jest możliwość nadania pełnomocnictwa do rachunku Alior Trader?

    Do rachunku indywidualnego NIE można ustanowić pełnomocnictwa. Do rachunku firmowego można, jednak może to być tylko i wyłącznie pełnomocnictwo pełne.

   • Czy mogę otworzyć rachunek Alior Trader nie będąc rezydentem w Polsce?

    Tak

  • 2.2. Platforma transakcyjna

   • Jakie są wymagania sprzętowe platformy Alior Trader?

    Do poprawnego działania platformy Alior Trader zalecana jest następująca minimalna konfiguracja sprzętowa komputera:

    •     Procesor 1.5 GHz lub wyższy,
    •     Minimum 512 MB RAM (większa ilość pamięci RAM jest rekomendowana przy dokonywaniu analizy technicznej),
    •     40 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
    •     Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 (rekomendowana wyższa).

    Dla wersji mobilnych:

    • Android 8.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy
   • Skąd wziąć dane do logowania do platformy Alior Trader?

    Logowanie do platformy Alior Trader odbywa się poprzez podanie loginu i hasła. Login jest to numer Klienta CIF, natomiast pierwsze hasło do logowania zostanie wygenerowane i przesłane na podany numer telefonu po podpisaniu umowy o rachunek Alior Trader.
    Dodatkowo po podaniu poprawnego loginu i hasła na podany numer telefonu zostanie przesłany SMS z jednorazowym hasłem do logowania, po wpisaniu którego nastąpi otwarcie platformy transakcyjnej.

   • Czy można wyłączyć logowanie za pomocą SMS?

    Tak. Można wyłączyć autoryzacje za pomocą kodu SMS poprzez kontakt z Contact Center Biura Maklerskiego i wskazania takiej potrzeby. Jednak z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, nie jest to zalecane rozwiązanie.

   • Co to jest Stop Out oraz na jakim poziomie ma miejsce?

    Stop Out jest to mechanizm automatycznego zamykania otwartych pozycji w sytuacji gdy stosunek depozytu wniesionego (celem zabezpieczenia otwartych pozycji) do salda bieżącego rachunku wzrośnie do 200% lub powyżej. W takim przypadku na rachunku automatycznie zostanie zamknięta pozycja, według metodologii FIFO.

   • Jaki jest wymagany system operacyjny do działania platformy?

    Platforma transakcyjna do poprawnego działania wymaga instalacji na komputerze z dowolnym systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszą z obługą szyfrowania TLS>1.1.

   • Co mam zrobić, gdy zapomniałem hasła do logowania?

    Skontaktować się z CC biura maklerskiego w celu zresetowania hasła

  • 2.3. Forex

   • Jaka jest wysokość dźwigni finansowej i czy można ją zmienić?

    Z uwagi na interwencję produktową ESMA dźwignia na rynku FOREX wynosi w zależności od instrumentu od 1:5 do 1:30 co oznacza, że depozyt zabezpieczający na rynku FOREX wynosi od 3,33 do 20 procent wartości nominalnej transakcji. Możliwa jest zmiana wysokości oferowanej dźwigni dla rynku FOREX na mniejszą niż oferowane domyślnie. Aby tego dokonać wystarczy zgłosić taki wniosek poprzez Contact Center Biura Maklerskiego (pod numerem 19 503).

   • Ilu Dostawców Płynności oferuje swoje ceny na platformie Alior Trader?

    Zgodnie z komunikatem Dyrektora Biura Maklerskiego płynność dostaracza 9 Banków.

   • W jakich godzinach odbywa się handel na rynku FOREX?

    Transakcje na rachunku Alior Trader można zawierać bez przerwy, od niedzieli 23:00 czasu CET (czas warszawski), do piątku do godziny 23:00 czasu CET.

   • Jaki jest minimalny wolumen transakcji?

    Minimalna transakcja na rachunku Alior Trader może opiewać nawet na 2.000 jednostek waluty bazowej w zależności od instrumentu. Szczegóły dostępne w specyfikacji instrumentów finansowych.

   • Czy na rachunku Alior Trader można stosować scalping?

    Tak. Otwierając rachunek Alior Trader masz możliwość korzystania z dowolnej strategii inwestycyjnej, w tym także ze scalpingu.

   • Jaki jest spread na głównych parach walutowych?

    W związku z tym, że pary walutowe oferowane są w modelu ECN, w którym występuje wielu Dostawców Kwotowań (Liquidity Providers), spready na oferowanych instrumentach są zmienne. W przypadku najpłynniejszych par walutowych spready zaczynają się od 0 pipsów, a niejednokrotnie można zaobserwować tzw. spread ujemny.

   • Na jakich parach walutowych można zawierać transakcje?

    Na platformie Alior Trader kwotowanych jest  ponad 40 par walutowych. Wśród nich znajdują się najważniejsze pary walutowe (m.in. EURUSD, USDJPY, EURJPY, EURGBP) oraz złotówkowe crossy walutowe (USDPLN, EURPLN, GBPPLN, CHFPLN). Pełna lista par walutowych, na których można zawierać transakcje znajduje się w Specyfikacji Instrumentów Finansowych

  • 2.4. CFD

   • Kto jest dostawcą kwotowań dla instrumentów CFD?

    Kwotowania instrumentów przedstawione są w komunikacie.

   • Jakie są instrumenty bazowe dla CFD znajdujących się w ofercie?

    Dostępne są instrumenty CFD, dla których instrumentami bazowymi są m.in.: indeksy giełd światowych, surowce, towary, metale szlachetne i pary walutowe

   • Gdzie znajdę informację o prowizjach oraz innych warunkach transakcyjnych instrumentami CFD?

    Wszelkie szczegóły dotyczące instrumentów CFD oraz obrotu nimi znajdują się w Specyfikacji Instrumentów Finansowych. Znajdują się tam m.in. informacje dotyczące godzin obrotu, wielkość punktów SWAP oraz wymagane poziomy depozytów zabezpieczających.

  • 2.5. Rachunek DEMO

   • Jak mogę założyć rachunek DEMO?

    Rachunek demo można założyć wypełniając formularz dostępny na stronie https://form.aliorbank.pl/fk_trader/aliorSave.htm

   • Czy kwotowania na rachunku DEMO są takie same jak na rachunku rzeczywistym?

    Nie, kwotowania na rachunku demo mogą się nieznacznie różnić od kwotowań na rachunku rzeczywistym.

   • Jak przedłużyć ważność rachunku DEMO?

    Wystarczy zgłosić taką potrzebę przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Biura Maklerskiego, lub skontaktować się z naszym Contact Center dostępnym pod numerem telefonu 19-503

   • Gdzie znajdę niezbędne dane do zalogowania?

    Po wypełnieniu formularza na stronie https://form.aliorbank.pl/fk_trader/aliorSave.htm login i hasło startowe zostanie wysłane na wskazany adres e-mail

   • Dlaczego na rachunku DEMO jest tak mało instrumentów?

    Rachunek demo służy do poznania platformy transakcyjnej i rynku forex bez ryzyka utraty realnych środków pieniężnych. Warunki handlowe są bardzo zbliżone do warunków platformy rzeczywistej, i dostępna liczba instrumentów w wystarczającym stopniu umożliwia poznanie usługi i jej możliwości.

 • 4. Fundusze Inwestycyjne

  • Czym jest fundusz inwestycyjny?

   Fundusze inwestycyjne jest to forma lokowania kapitału dla osób, które chciałyby korzystać z potencjału zysków na rynku finansowym za pośrednictwem profesjonalnych doradców inwestycyjnych. Fundusze zapewniają bezpieczeństwo powierzonych środków, płynność inwestycji, profesjonalne zarządzanie, relatywnie wyższą dochodowość i niższe koszty a także rozproszenie ryzyka inwestycyjnego w porównaniu z indywidualnym inwestowaniem na giełdzie.

  • Czym jest fundusz parasolowy?

   Fundusz parasolowy jest odmianą funduszu inwestycyjnego. W ramach jednego funduszu można dokonać inwestycji w subfundusze np. akcji, zrównoważone, obligacji, sektorowe. Zaletą funduszy o konstrukcji „parasola” jest fakt, że pozwala na przenoszenie zainwestowanych środków między subfunduszami bez płacenia podatku od dochodów. Podatek zostanie pobrany w momencie wycofania środków z funduszu parasolowego.

  • Jakie odniosę korzyści inwestując w fundusze inwestycyjne?

   Inwestowanie w fundusze daje nam możliwość zarobienia pieniędzy przy ograniczeniu ryzyka do poziomu, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować.
   Niezależnie od tego, jaki fundusz wybierzemy, zawsze będziemy mieć zagwarantowane:

   • usługi doświadczonych specjalistów - o zainwestowaniu naszych pieniędzy będą decydowali specjaliści, którzy wiedzą, w które papiery wartościowe warto zainwestować, aby uzyskać wyższą stopę zwrotu z inwestycji;
   • dywersyfikację portfela - oszczędności, podobnie jak środki zgromadzone przez inne osoby nabywające jednostki uczestnictwa, będą inwestowane w akcje różnych spółek, obligacje i inne papiery wartościowe;
   • efektywność inwestycji - w dłuższym horyzoncie czasowym fundusze inwestycyjne pozwalają uzyskać wysoką efektywność inwestycji, w porównaniu na przykład do lokat bankowych
   • płynność - jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego możemy umorzyć (wypłacić) w każdej chwili.
  • Czy aby dokonać inwestycji w fundusze muszę posiadać specjalistyczną wiedzę?

   Nie. Fundusze inwestycyjne jako forma inwestycji na rynku kapitałowym daje możliwość czerpania korzyści płynących z tego rynku, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie jego funkcjonowania.
   Cechą współczesnego rynku kapitałowego jest jego ogromne zróżnicowanie oraz daleko posunięta specjalizacja. Skuteczne, samodzielne inwestowanie na rynku kapitałowym wymaga posiadania ogromnej wiedzy na temat różnorodnych (często bardzo wyrafinowanych) instrumentów finansowych, strategii inwestycyjnych, transakcji giełdowych, metod analizy rynku kapitałowego, psychologii inwestowania oraz sytuacji makroekonomicznej w danym kraju (krajach), branży (branżach) oraz spółce (spółkach) notowanych na rynku giełdowym. Tymczasem lokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych nie wymaga od nas zaznajomienia się z wszystkimi wymienionym aspektami inwestowania na rynku kapitałowym.

  • Jaki fundusz powinienem wybrać?

   Wybierając fundusz inwestycyjny powinniśmy mieć świadomość, że fundusze mocno różnią się między sobą osiąganymi wynikami i realizowaną strategią inwestycyjną. Wybierając fundusz powinniśmy znać swoje potrzeby i preferencję i wybrać taki, który najlepiej je zaspokaja. Podejmując decyzję należy wziąć pod uwagę między innymi takie czynniki jak horyzont inwestycyjny, indywidualna skłonność do ryzyka, cel inwestycyjny czy kwota inwestycji. Wybierając fundusz każdy Klient bez kłopotu ma dostęp do wszystkich najistotniejszych informacji o wybranych funduszach. Każde Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ma stronę internetową z informacjami o swoich funduszach. Wyniki funduszy i ich rankingi są regularnie publikowane w prasie. Ulotki i prospekty informacyjne funduszy są dostępne u dystrybutorów jednostek uczestnictwa (w bankach, biurach maklerskich, u doradców finansowych i pośredników). Kiedy będziesz chciał po raz pierwszy, nabyć jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych za naszym pośrednictwem, poprosimy Cię o wypełnienie kwestionariusza inwestycyjnego, składającego się z 35 pytań. Kwestionariusz pomoże w określeniu Twoich potrzeb oraz celów inwestycyjnych, jak również w określeniu Twojej skłonności do podejmowania ryzyka. Wynikiem ankiety będzie również stopień sugerowanego zaangażowania w poszczególne klasy instrumentów finansowych. W rozmowach o potencjalnych inwestycjach dla wolnych środków pieniężnych przywiązujemy bardzo dużą wagę do elementu ankiety inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne wymagają przemyślanych, świadomych oraz zaplanowanych działań.

  • Czy jestem narażony na ryzyko inwestując w fundusze?

   Tak. Inwestowanie w fundusz inwestycyjny wiąże się z ryzykiem. Jest wiele rodzajów ryzyka i ich występowanie lub ich brak zależy od typu funduszu. Każdy inwestor indywidualny powinien liczyć się z faktem, że inwestycje finansowe są obciążone pewnym poziomem ryzyka, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego kapitału. W celu ograniczenia tego ryzyka należy zawsze określić, jaki ewentualny poziom straty możemy zaakceptować i wychodząc z tego założenia dokonywać odpowiedniego wyboru. Ryzyko inwestycyjne przekłada się na wahania wartości jednostki uczestnictwa - a więc wahania wartości naszej inwestycji. Dokonując wyboru funduszu powinniśmy zapoznać się ze statutem funduszu, prospektem informacyjnym, prospektem emisyjnym lub warunkami emisji, a także z tabelą opłat manipulacyjnych związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. W prospektach i warunkach emisji są szczegółowo opisane ryzyka związane z uczestnictwem w funduszu, ryzyka związane z działalnością funduszu, a także ryzyka związane z otoczeniem, w jakim fundusz prowadzi działalność. Ponadto w prospekcie informacyjnym fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny otwarty określają tzw. profil inwestora. Oznacza to, że fundusz sam wskazuje, dla jakiego rodzaju inwestora jest przeznaczony. Na tej podstawie możemy zorientować się, czy dany fundusz będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom.

  • Czy pieniądze w funduszu są bezpieczne?

   Tak. Wysoki poziom bezpieczeństwa funduszy wynika z dwóch aspektów ich funkcjonowania.

   • Fundusze podlegają surowym regulacjom prawnym, które mają za zadanie chronić interes uczestników, wielostopniowej kontroli i nadzorowi nad funduszami i podmiotami z nimi związanymi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Gwarantem bezpieczeństwa są wysokie wymogi stawiane firmie zarządzającej funduszem, funkcje pełnione przez depozytariusza, zapisy dotyczące polityki inwestycyjnej określające rodzaj dopuszczalnych inwestycji oraz limity zaangażowania w określony rodzaj aktywów, a także obowiązki informacyjne funduszy.
   • Bezpieczeństwo gwarantuje konstrukcja prawna funduszu, zarządzającego nim towarzystwa oraz banku pełniącego funkcję depozytariusza. Podmioty te są odrębnymi osobami prawnymi, czego konsekwencją jest ich rozdzielność majątkowa - dzięki temu środki pozyskane przez fundusz są bezpieczne nawet w przypadku bankructwa TFI lub depozytariusza, gdyż nie wchodzą w skład masy upadłościowej tych podmiotów. Z kolei sam fundusz inwestycyjny nie może zbankrutować - nie posiada zdolności upadłościowej.
  • Gdzie znajdują się powierzone przeze mnie pieniądze?

   Z prawnego punktu widzenia pieniądze wpłacane są do konkretnego funduszu (oddzielnej masy majątkowej i osoby prawnej), a nie do towarzystwa. Nabywcy jednostek uczestnictwa stają się de facto współwłaścicielami majątku funduszu lub funduszy, które wybrali. Towarzystwo oferuje jedynie usługę zarządzania aktywami, w zakresie określonym ustawą i statutami funduszy. Aktywa funduszu są zaś przechowywane w banku depozytariuszu, który kontroluje zarządzanie środkami. Wpłacone pieniądze, za które zostaną nabyte jednostki uczestnictwa trafiają na rachunek funduszu prowadzony przez depozytariusza. Funkcję depozytariusza może pełnić bank z siedzibą na terenie Polski, oddział banku zagranicznego z siedzibą w naszym kraju lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Podmiot pełniący rolę depozytariusza czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy, które znajdują się na specjalnych rachunkach. Oprócz tego kontroluje czy fundusz jest zarządzany zgodnie ze statutem funduszu i ustawą o funduszach inwestycyjnych i czy wartość netto aktywów funduszu i jednostki uczestnictwa, którą codziennie podają media, jest wyliczana w sposób prawidłowy.

  • Czym są aktywa funduszu?

   Aktywa to mienie funduszu inwestycyjnego. Obejmują one środki pieniężne z tytułu wpłat uczestników oraz papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesione do funduszu przez jego uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.

  • W jaki sposób pobierana jest opłata za zarządzanie?

   Opłata za zarządzanie jest wynagrodzeniem dla Towarzystwa za zarządzanie funduszem. Jest ona naliczana rocznie, ale pobierana codziennie przez fundusz. Liczona jest od wartości aktywów netto w danym dniu wyceny, przez co bezpośrednio wpływa na wycenę jednostek uczestnictwa.
   Opłata za zarządzanie zawiera tzw. koszty limitowane, czyli te, które nie są bezpośrednio związane z zarządzaniem funduszem, ale które trzeba ponieść, by fundusz mógł funkcjonować (np. opłaty na rzecz banku depozytariusza czy agenta transferowego). Wyniki inwestycyjne funduszy, które są publikowane w prasie, uwzględniają już opłatę za zarządzanie i koszty limitowane. Wysokość opłaty za zarządzanie można sprawdzić w prospekcie informacyjnym funduszu i jego statucie, dostępnym w siedzibie Towarzystwa, będącego organem funduszu albo na jego stronach internetowych.

  • Jak szybko mogę wycofać swoje pieniądze z funduszy?

   Inwestor powierzając pieniądze funduszowi otwartemu może praktycznie w każdej chwili wycofać się z inwestycji poprzez złożenie zlecenia odkupienia części lub wszystkich posiadanych jednostek uczestnictwa. W ten sposób nie naraża się na utratę uzyskanych wcześniej korzyści. Okres, w którym środki pieniężne zostają przekazane na rachunek Klienta lub wypłacone w gotówce, jest określony w statucie funduszu - zwykle nie przekracza on tygodnia (w praktyce przelew lub wypłata następuje po kilku dniach). Najwyższą płynność zapewniają z reguły fundusze rynku pieniężnego.

  • Co oznacza metoda "HIFO"?

   Jedna z możliwych metod stosowana do obliczenia podatku od zysków kapitałowych w tłumaczeniu „najwyżej zakupiony, pierwszy sprzedany”, co oznacza, że jednostki, które zostały zakupione po najwyższej cenie, są sprzedawane w pierwszej kolejności. Metoda ta, w sytuacji umarzania części jednostek, w pewnym stopniu przesuwa w czasie moment naliczenia podatku od zysków kapitałowych.

  • Czy zysk z inwestycji w fundusze jest opodatkowany?

   Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem - TAK. W przypadku funduszy krajowych płatnikiem podatku jest fundusz i to on potrąca nam należną kwotę w momencie odkupienia jednostek i realizacji zysków. Stopa opodatkowania wynosi obecnie 19%. W przypadku funduszy zagranicznych rozliczenia podatku z zysku, Inwestor dokonuje we własnym zakresie.

  • Co zrobić w przypadku śmierci właściciela jednostek uczestnictwa funduszu?

   Istnieją trzy możliwości postępowania w przypadku śmierci uczestnika w zależności od TFI: transfer spadkowy, odkupienie spadkowe, zwrot kosztów pogrzebu.

  • Jak opłacić jednostki uczestnictwa w Bankowości Internetowej?

   Nabycie funduszu inwestycyjnego przez Bankowość Internetową można opłacić wyłącznie z konta prowadzonego w ramach Alior Bank.

  • Na jaki rachunek można dokonać wypłaty środków z funduszu?

   Wypłaty można dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek właściciela rejestru.

   • W przypadku odkupienia funduszu inwestycyjnego istnieje możliwość zmiany rachunku do odkupienia, lecz wciąż musi być to rachunek właściciela rejestru.
   • W przypadku gdyby rachunek do odkupienia został już zamknięty niezbędne będzie oświadczenie od Klienta które powinno zawierać oprócz numeru konta do odkupienia dodatkowo:

   - dane klienta (imię i nazwisko, pesel oraz adres zamieszkania)
   - nr rejestru,
   - podpis klienta,
   - podpis bankiera oraz jego pieczęć,
   - pieczątka oddziałowa.

 • 3. Doradztwo Inwestycyjne

  • W jakiej formie dostarczane są rekomendacje portfeli inwestycyjnych?

   W przypadku doradztwa portfelowego rekomendacje przekazywane są mailowo na adres wskazany przez Klienta oraz dostępne są w bankowości internetowej w zakładce dokumenty. W zakresie usługi doradztwa indywidualnego, rekomendacje mogą być również przekazywane telefonicznie lub podczas indywidualnego spotkania z doradcą lub bankierem.

  • Jakie informacje zawiera przekazywana rekomendacja?

   Przekazywane rekomendacje zawierają nazwy instrumentów oraz zalecany ich udział w portfelu inwestycyjnym. Oczywiście do każdego instrumentu przypisane jest uzasadnienie, dlaczego jest rekomendowany oraz ogólny opis danego instrumentu. W każdej strategii prezentowany jest wykres obrazujący dotychczasowe wyniki z wybranej strategii. Dodatkowo każda strategia zawiera krótki opis ostatnich wydarzeń rynkowych.

  • Jak zrealizować otrzymaną rekomendację?

   Aby zrealizować rekomendację, wystarczy zalogować się do bankowości internetowej i nabyć proponowane instrumenty finansowe. Pamiętaj, że ostateczna decyzja inwestycyjna zawsze należy do Ciebie. Składać zlecenia można również telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią Biura Maklerskiego dostępną pod numerem 19 503 lub w oddziale.

  • Jaka jest różnica pomiędzy usługą doradztwa inwestycyjnego a usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych?

   Różnica pomiędzy usługą doradztwa inwestycyjnego a usługą zarządzania portfelem polega na tym, że w usłudze doradztwa inwestycyjnego ostateczne decyzje inwestycyjne podejmuje Inwestor, jak również Inwestor składa zlecenia w oparciu o przekazane rekomendacje, natomiast w usłudze zarządzania portfelem decyzje inwestycyjne podejmuje zarządzający i składa w imieniu Inwestora zlecenia na podstawie pełnomocnictwa. W usłudze zarządzania portfelem Inwestor nie ma wpływu na realizowaną strategię, w usłudze doradztwa inwestycyjnego Inwestor uczestniczy w budowaniu strategii i wpływa na jej realizację.

  • Jaka jest minimalna kwota inwestycji?

   Usługa nie zobowiązuje do inwestowania, jednak aktywacja podstawowej wersji doradztwa możliwa jest od deklarowanej kwoty inwestycji 5000zł.