Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Dochodowy

Polityka inwestycyjna

Aktywa Allianz Dochodowy lokowane są głównie w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły lub jednostki uczestnictwa w polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe.

Nazwa

Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Początek działalności: 2017-12-15
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: 100% (WIRON 3M + 0,25%)
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.8 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,34 %
Miesięczna stopa średnia 0,55 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,23 %
Największy spadek wartości JU -3,54 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-07-12)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-06-17)
Skrócony prospekt (2023-12-31)