Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Aktualności

29-09-2020

Zlecenia PKC i PCR – zasady obsługi i wpływ na równoważenie kursów akcji

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem zawierającym szczegółowe informacje na temat zleceń bez limitu ceny – PKC (Po Każdej Cenie) oraz PCR (Po Cenie Rynkowej)

W fazie notowań ciągłych zlecenie PKC (Po Każdej Cenie) realizowane jest po najlepszych możliwych cenach zleceń przeciwstawnych oczekujących na realizację  w arkuszu zleceń. W przypadku niezrealizowania całości, pozostała część zlecenia PKC pozostaje w arkuszu. Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej) realizowane jest po najlepszej możliwej cenie zlecenia przeciwstawnego oczekującego na realizację w arkuszu zleceń. W przypadku częściowej realizacji zlecenia PCR, niezrealizowana część tego zlecenia ulega konwersji w zlecenie LIMIT z limitem ceny równym kursowi po jakim została zawarta ostatnia transakcja. Warto zaznaczyć, że najlepsza możliwa cena w przypadku kupna PKC lub PCR będzie ceną wyższą od najwyższego limitu ceny w oczekujących zleceniach kupna, a w przypadku zlecenia sprzedaży PKC lub PCR będzie ceną niższą od najniższego limitu ceny w oczekujących zleceniach sprzedaży, co oznacza, że wystawiając zlecenie PKC lub PCR inwestorzy muszą liczyć się  z tym, że papiery mogą zostać kupione bardzo drogo, lub sprzedane bardzo tanio. Zarówno zlecenia PKC jak i PCR mają pierwszeństwo realizacji przed zleceniami z limitem ceny, niezależnie od czasu ich przyjęcia do arkusza.

Zwracamy szczególną uwagę na wpływ zleceń bez limitu ceny na proces ustalania TKO (Teoretycznego Kursu Otwarcia) w fazie otwarcia i w fazie zamknięcia oraz na tryb realizacji zleceń bez limitu ceny w tych fazach sesji. W sytuacji dużej nierównowagi popytu i podaży dotyczącej akcji danej spółki i ukształtowania się TKO na poziomie wykraczającym poza obowiązujące dla danego papieru wartościowego statyczne ograniczenia wahań kursów, GPW może w trakcie równoważenia zdecydować o rozszerzeniu ograniczeń wahań kursów i ogłosić odpowiednio kurs otwarcia/zamknięcia wykraczający znacznie poza pierwotne ograniczenia. Dla inwestorów składających zlecenia bez limitu ceny oznacza to zawarcie transakcji na otwarciu/zamknięciu po kursie, który może znacznie odbiegać od kursu odniesienia.

Z uwagi na fakt, że podczas składania zlecenia kupna PKC lub PCR – Biuro Maklerskie blokuje na rachunku inwestora środki finansowe na pokrycie realizacji zlecenia, biorąc pod uwagę  kurs odniesienia i poziom górnych ograniczeń wahań kursów obowiązujący w momencie przyjmowania zlecenia, w przypadku rozszerzenia ograniczeń wahań kursów przez giełdę zlecenia PKC i PCR mogą zostać zrealizowane bez pełnego pokrycia. Inwestor jest zobowiązany w takiej sytuacji do opłacenia transakcji kupna po jej realizacji. 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez Giełdę Papierów Wartościowych – Informacja Giełdy dotycząca procedury równoważenia kursów akcji spółek notowanych na GPW oraz ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego.