Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Aktualności

17-09-2019

Oferta zakupu akcji Aplisens S.A.

Oferta ogłaszana jest w celu realizacji Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Aplisens S.A. z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego  (art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6 KSH).
Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 913 250 Akcji, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 7,25% kapitału zakładowego Spółki.

Harmonogram Oferty:

  • Termin ogłoszenia Oferty: 17 września 2019 r.
  • Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 23 września 2019 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 7 października 2019 r.
  • Przewidywany termin rozliczenia nabycia Akcji: 11 października 2019 r.


Cena zakupu Akcji: 12,00 zł

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży w wybranych Placówkach Banku w okresie trwania Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy tych placówek.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji powinni:

  1. złożyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki zgodnie z warunkami Oferty oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności;
  2. złożyć w jednej z Placówek Banku wymienionych w Załączniku nr 1 do Oferty: oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt 1, wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Oferty.Szczegóły na temat Oferty wraz z wykazem listy placówek Alior Banku, w których można składać świadectwa depozytowe dostępne są w dokumencie Oferty


Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A jest wydzieloną organizacyjnie jednostką Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i będącą pod jej nadzorem.