Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 Wypełnij ankietę i podziel się z nami, swoimi uwagami Więcej
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Celem Allianz Zrównoważony jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głównie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 proc. i nie więcej niż 60 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy o niskim ryzyku.

Nazwa

Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Piotr Friebe, Grzegorz Latała

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie zrównoważone
Początek działalności: 2006-12-29
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: 50% WIG + 50% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.8 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,12 %
Miesięczna stopa średnia 5,98 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,69 %
Największy spadek wartości JU -47,97 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-07-01)
Karta funduszu (2023-07-31)
Prospekt informacyjny (2023-07-05)
Skrócony prospekt (2023-06-30)