Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka

Polityka inwestycyjna

Celem Allianz Niskiego Ryzyka jest ochrona realnej wartości aktywów. Subfundusz inwestuje co najmniej 70 proc. aktywów w instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe i obligacje o krótkim terminie wykupu. Duży udział w portfelu subfunduszu stanowią papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu stabilności inwestycji.

Nazwa

Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych
Początek działalności: 2002-04-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.5 %
Benchmark: 100% WIRON 3M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.8 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,17 %
Miesięczna stopa średnia 0,48 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,12 %
Największy spadek wartości JU -10,29 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-23)
Karta funduszu (2024-01-31)
Prospekt informacyjny (2024-05-17)
Skrócony prospekt (2023-12-31)