Invest Cuffs 2024! Oddaj głos na Biuro Maklerskie Alior Banku Zagłosuj
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global Inflation Linked Bond A2 Hedged (EUR)

Polityka inwestycyjna

Minimum 70% aktywów subfunduszu inwestowane jest w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie powiązane ze wskaźnikiem inflacji, które są emitowane na rynku globalnym. Papiery wartościowe o stałym dochodzie mogą być emitowane przez rządy, agencje rządowe, spółki i instytucje ponadnarodowe. Mogą one posiadać rating inwestycyjny lub nieinwestycyjny (do 10% łącznych aktywów). Za pośrednictwem instrumentów pochodnych fundusz może generować zróżnicowane kwoty dźwigni rynkowej.

Nazwa

BlackRock GF Global Inflation Linked Bond A2 Hedged (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Christopher Allen, David Rogal

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2009-07-23
Minimalna wpłata: 4600
Minimalna dopłata: 920
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg World Government Inflation-Linked 1- 20yr Index USD Hedged
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,94 %
Miesięczna stopa średnia -1,19 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -15,08 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-23)
Karta funduszu (2024-01-31)
Prospekt informacyjny (2024-02-23)
Skrócony prospekt (2023-08-31)