Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Amer Bisat, Michel Aubenas

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Początek działalności: 2004-10-01
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,17 %
Miesięczna stopa średnia 1,15 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -30,79 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-18)
Karta funduszu (2024-03-31)
Prospekt informacyjny (2024-03-01)
Skrócony prospekt (2023-08-31)