Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Global Balanced

Polityka inwestycyjna

Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe. Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata). Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji powinno pozwalać na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Nazwa

QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)

Adres

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

TFI

QUERCUS TFI

Telefon

(22) 205 30 00

Zarządzający funduszem

Konrad Konefał, Piotr Miliński

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Początek działalności: 2018-12-28
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2.8 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,31 %
Miesięczna stopa średnia -0,80 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,31 %
Największy spadek wartości JU -26,08 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-26)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-05-30)
Skrócony prospekt (2023-12-31)