Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnych zysków, wyższych niż w przypadku benchmarku WIBID 6M + 40 pb. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, w tym m.in. emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, spółki notowane na GPW w Warszawie. Do 10% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Inwestycje w akcje będą dokonywane wówczas, gdy będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym (np. możliwość arbitrażu). Dzięki temu Inwestorzy uzyskują dodatkową możliwość partycypacji we wzroście cen akcji, której nie dają klasyczne fundusze dłużne. Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”). Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Nazwa

QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)

Adres

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

TFI

QUERCUS TFI

Telefon

(22) 205 30 00

Zarządzający funduszem

Sebastian Buczek, Krzysztof Grudzień

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Początek działalności: 2008-03-28
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: 100% (WIBID 6M + 0,4%)
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,92 %
Miesięczna stopa średnia 0,70 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,15 %
Największy spadek wartości JU -1,78 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-26)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-05-30)
Skrócony prospekt (2023-12-31)