Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Aktywny Globalny I

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa w akcje, prawa do akcji kwity depozytowe, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów subfunduszu. Dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, mogą stanowić od 40% do 100% wartości aktywów subfunduszu.

Nazwa

PZU Aktywny Globalny I (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Łukasz Jakubowski, Dariusz Kuśmider, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera, Tomasz Matras, Justyna Trojan, Paweł Wróbel

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2018-05-28
Minimalna wpłata: 250000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: 70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,60 %
Miesięczna stopa średnia 0,02 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,48 %
Największy spadek wartości JU -15,37 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-05-28)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-07-02)
Skrócony prospekt (2023-12-31)