Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju

Polityka inwestycyjna

Podstawowymi kategoriami lokat funduszu są dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz instrumenty rynku pieniężnego. Tego typu lokaty stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu. Również co najmniej połowę portfela stanowią inwestycje w zielone obligacje, zielone listy zastawne, obligacje społeczne, obligacje zrównoważonego rozwoju lub obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem. Fundusz uznaje następujące standardy dla zielonych obligacji (ang. green bonds), zielonych listów zastawnych (ang. green covered bonds), obligacji społecznych (ang. social bonds), obligacji zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability bonds) oraz obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainability KPI-linked bonds): European Green Bond Standard (EUGBS), International Capital Market Association (ICMA) - Green Bond Principles (GBP), ICMA - Sustainability Bond Guidelines (SBG), ICMA - Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP), Climate Bonds Initiative.

Nazwa

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (PZU FIO Parasolowy)

Adres

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

TFI

TFI PZU

Telefon

(22) 582 45 43

Zarządzający funduszem

Bogdan Jacaszek, Paweł Kowalski, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Początek działalności: 2016-10-26
Minimalna wpłata: 100
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.5 %
Benchmark: 80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%)
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,66 %
Miesięczna stopa średnia 0,41 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,18 %
Największy spadek wartości JU -24,36 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-05-28)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-07-02)
Skrócony prospekt (2023-12-31)