Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Globalny

Polityka inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w: 1) fundusze, które inwestują do 100% aktywów w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe - od 70% do 100% wartości aktywów. 2) dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych, instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok, obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane m.in. przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny etc. - do 30% wartości aktywów. Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.

Nazwa

ALIOR Globalny (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2020-10-21
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 100% MSCI ACWI Net TR Local Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -1,06 %
Miesięczna stopa średnia 0,97 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,88 %
Największy spadek wartości JU -35,69 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-03-01)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-05-29)
Skrócony prospekt (2023-12-31)