Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Franklin European Corporate Bond Fund A (Ydis) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz dąży do osiągnięcia celu poprzez inwestycje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o stałym lub zmiennym oprocentowaniu i ratingu inwestycyjnym, emitowane przez przedsiębiorstwa z Europy i/lub spoza Europy prowadzące działalność w Europie. Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w pozostałe rodzaje papierów wartościowych, w tym obligacje rządowe, dłużne papiery wartościowe o niższym ratingu i kapitałowe papiery wartościowe, produkty strukturyzowane, instrumenty pochodne dla celów zabezpieczających, efektywnego zarządzania portfelem i celów inwestycyjnych. Fundusz stara się eliminować ryzyko walutowe, zabezpieczając do euro wszelkie inwestycje niedenominowane w euro.

Nazwa

Franklin European Corporate Bond Fund A (Ydis) (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

Franklin Templeton (Lux)

Telefon

(22) 337 13 50

Zarządzający funduszem

David Zahn, Emmanuel Teissier, Marc Kremer

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
Początek działalności: 2010-04-30
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -0,24 %
Miesięczna stopa średnia -2,32 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -21,82 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-03-04)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-05-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)