Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Min. 67% aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu emitowane przez rządy i korporacje z siedzibą w Europie lub spoza Europy lecz denominowane euro. Fundusz może również inwestować w papiery wartościowe lub produkty strukturyzowane, w których instrument inwestycyjny powiązany jest lub jego wartość jest pochodną innego papieru wartościowego powiązanego z aktywami bądź walutami dowolnego kraju europejskiego. Fundusz może również nabywać papiery wartościowe emitowane w wyniku sekurytyzacji oraz obligacje zamienne, jak i niektóre instrumenty pochodne. Fundusz stosuje zastrzeżoną metodologię ratingu środowiskowego, społecznego i zarządzania (ESG) do oceny emitentów obligacji i bierze te oceny pod uwagę przy budowaniu swojego portfela inwestycyjnego.

Nazwa

Franklin European Total Return Fund A (Acc) (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

Franklin Templeton (Lux)

Telefon

(22) 337 13 50

Zarządzający funduszem

David Zahn, John Beck, Michael Hasenstab, Rod MacPhee, Sonal Desai

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
Początek działalności: 2003-12-12
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.7 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,98 %
Miesięczna stopa średnia 0,07 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -25,58 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-03-04)
Karta funduszu (2024-06-30)
Prospekt informacyjny (2024-05-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)