Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2606.75%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.14%
 • mWIG40TR 0.14%
 • NCIndex 1.44%
 • sWIG80 0.78%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.78%
 • WIG 0.33%
 • WIG20 0.35%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.77%
 • WIG20short -0.36%
 • WIG20TR 0.36%
 • WIG30 0.35%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.13%
 • WIG-BUDOW -0.77%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.70%
 • WIGdiv 0.29%
 • WIG-ENERG -0.18%
 • WIG-ESG 0.37%
 • WIG.GAMES 1.68%
 • WIG-GORNIC 1.61%
 • WIG-INFO 1.69%
 • WIG-LEKI 3.16%
 • WIG-MEDIA 1.83%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.97%
 • WIG.MS-FIN 0.18%
 • WIG.MS-PET 0.55%
 • WIG-ODZIEZ -0.56%
 • WIG-PALIWA 0.30%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.15%
 • WIG-TELKOM 0.83%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Obligacji

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w mniejszym stopniu przez państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska. Całkowita wartość lokat subfunduszu w dłużne papiery wartościowe jest nie niższa niż 70 proc. wartości aktywów subfunduszu.

Nazwa

Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Początek działalności: 2002-04-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 2 %
Benchmark: 80% FTSE Poland Government Bond Index All Maturities Local + 20% FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,08 %
Miesięczna stopa średnia 0,36 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,30 %
Największy spadek wartości JU -6,08 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2020-01-01)