Invest Cuffs 2024! Oddaj głos na Biuro Maklerskie Alior Banku Zagłosuj
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Euro Reserve A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz nie mniej niż 90% aktywów inwestuje w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w euro, oraz w środki pieniężne denominowane w euro. Subfundusz będzie utrzymywał średni ważony okres wymagalności na poziomie nieprzekraczającym 60 dni.

Nazwa

BlackRock GF Euro Reserve A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Matt Clay

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: rynku pieniężnego EUR
Początek działalności: 2009-07-24
Minimalna wpłata: 4600
Minimalna dopłata: 920
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: 100% Overnight ESTR
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.45 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,06 %
Miesięczna stopa średnia 0,29 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -3,59 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-12-28)
Karta funduszu (2024-01-31)
Prospekt informacyjny (2024-02-23)
Skrócony prospekt (2023-08-31)