Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF ESG Multi-Asset A2 Hedged (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje politykę alokacji aktywów, której celem jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje środki na całym świecie, we wszystkie dozwolone rodzaje inwestycji, obejmujące akcje, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie (w tym wysokodochodowe), jednostki uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania, środki pieniężne, depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego. Doradca Inwestycyjny będzie wykluczał emitentów, których rating według MSCI ESG jest niższy niż BBB. Fundusz może bez ograniczeń lokować aktywa w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa, może także inwestować do 10% swoich aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Nazwa

BlackRock GF ESG Multi-Asset A2 Hedged (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Conan McKenzie, Jason Byrom, Lamiaa Chaabi

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2010-04-16
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,26 %
Miesięczna stopa średnia 2,04 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -17,60 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-15)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-03-01)
Skrócony prospekt (2024-02-29)