Invest Cuffs 2024! Oddaj głos na Biuro Maklerskie Alior Banku Zagłosuj
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Euro Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznej wartości aktywów netto w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe spółek o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Inwestycje Funduszu w Zagrożone Papiery Wartościowe nie mogą przekroczyć 10% łącznych aktywów (papiery wartościowe emitowane przez spółkę, która nie wypełniła lub w wypadku której istnieje wysokie ryzyko niewypełnienia zobowiązań).

Nazwa

BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Georgie Merson, Tom Mondelaers

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
Początek działalności: 2005-02-28
Minimalna wpłata: 4600
Minimalna dopłata: 920
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% ICE BofA ML Euro Corporate Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.8 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,19 %
Miesięczna stopa średnia -0,86 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -20,56 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-18)
Karta funduszu (2024-01-31)
Prospekt informacyjny (2024-02-23)
Skrócony prospekt (2023-08-31)